AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

strategi - videnssamarbejde

Tætte samarbejdsrelationer med offentlige og private aktører i det omkringliggende samfund er et væsentligt element i den forskning og undervisning, der bedrives her. Dette sikrer jobparate studerende og en forskning, der gør en forskel som en del af samfundet. Når vi ønsker at udvikle bæredygtige modeller for open science og open access, er det således ikke mindst for at understøtte samskabelse af viden med eksterne partnere herunder formidling af viden på tværs af organisatoriske og sektorielle grænser. Et overordnet mål for videnssamarbejdet er at udvikle synergierne mellem undervisning og forskning. Det betyder også, at den enkelte medarbejder oplever større sammenhæng i sin opgaveportefølje. Det samarbejde, vi har med eksterne aktører i undervisningssammenhænge, skal give et større udbytte til vores forskning. Samtidig vil vi i højere grad inddrage de studerende i de forskningsrelaterede projekter, vi laver med eksterne partnere. To indsatsområder skal understøtte disse mål: strategisk udvalgte samarbejder og anerkendelse af videnssamarbejde.

Strategiske samarbejder

Såvel uddannelses- som forskningsmiljøerne har et stort antal samarbejder med eksterne aktører. Det er således afgørende at højne bevidstheden om, hvilke samarbejder der har en ad hoc-karakter, og hvilke er af længerevarende, strategisk karakter. Strategiske samarbejder bør understøttes af løbende dialog for at sikre videreførelsen af eksisterende aftaler (f.eks. i forhold til gæsteforelæsninger, projektemner og praktik) og udvikling af nye samarbejdsflader (f.eks. i relation til udredningsopgaver eller ph.d.-finansiering). De strategiske samarbejder integreres i uddannelsernes og forskningsgruppernes strategi- og handleplaner.

For at kvalificere arbejdet med strategiske samarbejder vil fakultetet etablere en organisatorisk og/eller digital platform, hvor forsknings- og uddannelsesmiljøerne kan dele viden, og hvor de kan søge rådgivning fra erfarne ”videnssamarbejdere”.

Anerkendelse af videnssamarbejde

Fordi videnssamarbejde får øget betydning og vægt for den enkelte forsker og underviser, skal denne indsats synliggøres og anerkendes. Der er behov for at udvikle måleenheder, som kan tage højde for den samfundsmæssige værdiskabelse, som humanistisk forskning bidrager med, da denne ikke alene lader sig kvantificere. Ud over at synliggørelse kan bidrage til anerkendelse, vil fakultetet sikre, at der etableres incitamentsstrukturer, som understreger den betydning, videnssamarbejde har for Humaniora på AAU. Dette naturligvis i respekt for institutter og forskningsgruppers prioriteringer og ledelsesrum.

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595