AAU logo

Det Humanistiske Fakultet

strategi - forskning

Det overordnede mål for forskningen på Humaniora i perioden 2016-2021 er at styrke kvaliteten og dermed den nationale og internationale gennemslagskraft. Vi vil styrke evnen til at skabe ny viden på internationalt niveau og være attraktive samarbejdspartnere for andre førende forskningsmiljøer og centrale aktører uden for universitetet. Dette gøres gennem tre indsatsområder, som omfatter kompetenceudvikling for den enkelte forsker, kompetenceudvikling for forskningsgrupperne og understøttelse af tværvidenskabelig forskning. At høste fordel af de synergimæssige potentialer, som eksisterer mellem forskning, undervisning og vidensformidling, er centralt for alle tre indsatsområder, idet det muliggør helhedstænkning i den enkelte forskers arbejdsopgaver, styrker relationen mellem forsknings- og uddannelsesmiljøerne og øger forudsætningerne for tværvidenskabelig forskning.

Individuel kompetenceudvikling

Løbende kompetenceafklaring og -udvikling er nødvendig for alle stillingskategorier for at sikre både høj faglighed og arbejdsglæde. Kravene til den enkelte forsker øges konstant, og behovet for sparring er stigende. Et behov, den årlige MUS ikke alene kan dække.

Kompetenceafklaring og -udvikling kan tage mange former: For ph.d.-studerende vil tættere integration i fagmiljøer og styrkede kompetencer blandt vejlederne være medvirkende til at højne kvaliteten af de ph.d.-studerendes arbejde; for adjunkter vil mentorordninger i fagmiljøerne være med til at sikre den fortsatte forskeruddannelse, faglig integration og generel trivsel; for lektorer og professorer vil karrierevejledning med ekstern funding for øje være det optimale for nogen, og for andre vil karrierecoaching, som omfatter hele paletten af arbejdsopgaver, være nødvendig. Kursusforløb til udvikling af specifikke kompetencer kan ses som et supplement til sådanne forløb.

Robuste forskningsgrupper

Vi vil etablere mere robuste forskningsgrupper, som har forskningsfaglig højde og størrelsen til at markere sig. Det kunne være i estimerede internationale tidsskrifter, som keynote speakers på konferencer, som attraktive samarbejdspartnere både inden for og uden for forskningsverdenen og i forhold til at hjemtage eksterne midler. Internationale forskningsnetværk er en forudsætning for forskningsfaglig styrke. Derfor vil vi bl.a. sikre, at de ph.d.-studerende kan bidrage til og nyde godt af disse. Et tæt samspil mellem forskningsleder og forskningsgruppe er centralt, idet denne er drivkraften i udvikling og implementeringen af forskningsgruppens strategi herunder skabelsen af interessante forskningsmiljøer. For at kvalificere forskningslederens arbejde etablerer fakultetet et forum for forskningsledere på tværs af institutterne, som både vil danne rammen om kursusforløb om forskningsledelse og erfaringsudveksling på tværs af fagmiljøer.

Robuste og levedygtige forskningsgrupper etableres endvidere ved at bestå af medlemmer fra alle videnskabelige stillingskategorier, som er engagerede i og føler sig forpligtede til at bidrage til forskningsgruppens arbejde. Med fordel kan man tillige have fokus på samspil mellem beslægtede forskningsmiljøer på tværs af campusser. Ved at have synergi mellem forskning, undervisning og vidensformidling for øje både i det strategiske og udførende arbejde vil relevansen af forskningsgruppens arbejde højnes for den enkelte.

Tværfaglig forskning

Faglig nytænkning og udvikling af nye styrkepositioner er drivkraften bag satsningen på tværfaglig forskning både på tværs af hovedområder som prioriteret i AAU’s strategi og på tværs af institutter, fagmiljøer og campusser inden for Humaniora. Satsningen skal styrke hjemtaget af de større eksterne bevillinger og sikre tilgang af forskningstalenter (primært ph.d.) og dermed bidrage til robuste forskningsgrupper.

I forlængelse af AAU-strategiens satsning på tværfaglige forskningsprojekter vil vi understøtte, at de bedste af de projektideer, der ikke opnår central støtte, kan videreudvikles med henblik på at kunne opnå ekstern finansiering på sigt. Derudover vil vi sikre en løbende formidling af det tværfaglige udbytte af disse projekter, således at viden herom kan blive spredt til flest mulige forskningsmiljøer.

Fri adgang til forskningsresultater og styrkelse af den digitale infrastruktur

Fakultetets forskning skal gøre en forskel. Vi vil derfor i videst muligt omfang sikre fri og åben adgang til vores forskningspublikationer. I overensstemmelse med regeringens og AAU’s open access-politik vil vi bidrage til at udvikle bæredygtige modeller for open access-publicering og open science.

Vi ønsker i forlængelse heraf at gøre en målrettet indsats for formidling og kommunikation af forskningsresultater eksempelvis på journalistiske og politiske platforme, ligesom vi vil bidrage til at udvikle og udnytte de eksisterende og nye digitale formidlingsmuligheder.

Endeligt vil vi udbygge og forankre den eksisterende digitale infrastruktur eksempelvis relateret til data og metoder samt digital forskning. Det giver således forskerne øget mulighed for samarbejde tematisk og metodisk på tværs af fagligheder, organisatoriske skel og med eksterne parter.

Det Humanistiske Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | hum@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420595